Notice:

प्राइभेट फर्म नवीकरणका लागि आवश्यक कागजातहरु

 नवीकरणका लागि तोकिएको ढांचाको निवेदन,

 फर्म दर्ताको सक्कल प्रमाण पत्र,

 अघिल्लो आ.व.को कर तिरेको निस्सा,

 ५० लाख वा सो भन्दा बढी पूंजी भएको फर्मको हकमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन ।

Event:

Role of Women in Economic Development

Interaction Program

Date: 2073 Chaitra 11

Time: 1:00 P.M.

Venue: BCCI ,Hall

all the members are requested to attend the program.

thank you.